MAYOR’S PERMIT PARA SA MALILIIT NA NEGOSYO (MICROENTERPRISES)